OOGVOORGEZONDHEID.COM

 

ALGEMENE VOORWAARDEN Optoconnect B.V.

 

INLEIDING

 

Optoconnect B.V. biedt optometristen naast geaccrediteerde opleidingen toegang tot diverse interessante verdienmodellen voor de optometrie. Als Optoconnect-lid kan men, door gebruikmaking van de software ìOogheelkundige Module Optoconnectî, eenvoudig gebruikmaken van oogzorgcontracten van zorgverzekeraars. Stichting optonet beschikt over een WTZi-toelating en is daarmee een medische specialistische bedrijf. Optoconnect bv regelt, beheert en faciliteert de werkzaamheden voor stichting optonet. Deze status biedt de bij Optoconnect B.V. aangesloten leden de mogelijkheid optometriediensten te declareren bij zorgverzekeraars.

 

De Oogheelkundige Module Optoconnect is voorzien van Nictiz-lijsten van de Optometristen Vereniging Nederland (OVN) voor optometrische diagnoses. Bovendien kunnen Optoconnect-leden middels die Module gegevens over prevalenties van pathologie in bepaalde regioís en cijfers over verwijzingen c.q. controles inzien.

 

DM-ketenzorg

 

Indien Optoconnect-leden deel uitmaken van de DM-ketenzorg, kunnen zij vergoedingen voor funduscontroles via Optoconnect B.V. declareren. Daarvoor is vereist dat, dat er een overeenkomst bestaat met de zorggroep in hun regio. Behoort de huisarts niet bij een zorggroep, dan kunnen de door de optometrist gemaakte fotoís, via de "oogheelkundige module Optoconnect", direct bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

 

Via Optoconnect B.V. beschikken leden over hun eigen zorgmanager; een professional die zij onder meer kunnen inzetten bij de besprekingen met de zorggroep over toelating tot de DM-Ketenzorg; huisartsen zijn doorgaans namelijk bedachtzaam en schakelen minder snel dan men in de retail gewend is.

 

Met behulp van de Oogheelkundige Module Optoconnect beschikken Optoconnect-leden over software die aan alle eisen van de DM-ketenzorg voldoet. De Module is compatibel met de Huisartsen Informatiesystemen en de meeste

keteninformatiesystemen.

 

Teleconsultatie/verwijzingen

 

Via teleconsultatie van Optoconnect B.V. kan een optometrist op afstand advies of een medische indicatie aanvragen bij een oogarts, bijvoorbeeld door het uploaden van een foto. Het advies van de beoordelend oogarts komt via de Oogheelkundige Module Optoconnect binnen enkele dagen bij de optometrist terug. Teleconsultatie voorkomt vaak een bezoek aan het ziekenhuis, met alle kosten van dien. Wanneer een oogarts berichten van een Optoconnect-lid wil ontvangen, kan de oogarts op de Oogheelkundige Module Optoconnect worden aangesloten. Via deze connectie kunnen leden de oogarts om raad vragen of vragen om een verwijzing.

 

Comptabiliteit

 

Oogheelkundige Module Optoconnect is compatibel met diverse optiekwinkelautomatiseringssystemen. Optoconnect-leden kunnen gegevens zoals NAW, refractie en visus met een simpele transportopdracht van Oogheelkundige Module Optoconnect overzetten naar hun eigen ICT-systeem.

 

Het doel van Optoconnect B.V. is om van de optometrie een volwaardig beroep met financieel bestaansrecht te maken.

Optometristen bieden in samenwerking met Optoconnect B.V. een heldere en efficiÎnte eerstelijns oogzorg in hun regio. De Oogheelkundige Module Optoconnect faciliteert een beveiligde verbinding met alle huisartsen en veel oogartsen in Nederland.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 

1. Optoconnect: Optoconnect B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Burgemeester Mallenslaan 15, 5171 JK te Kaatsheuvel ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer XXXXXXXXXXXX.

2. Wederpartij: iedere natuurlijke persoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel rechtspersoon met wie Optoconnect een Lidmaatschap is aangegaan of beoogt aan te gaan.

3. Lid: iedere individuele natuurlijke persoon die op basis van het Lidmaatschap gerechtigd is van de Diensten van Optoconnect gebruik te maken, al dan niet tevens Wederpartij.

4. Lidmaatschap: het tussen Optoconnect en de Wederpartij tot stand gekomen Lidmaatschap voor bepaalde tijd, op basis waarvan het Lid aanspraak maakt op de volgende door of namens Optoconnect te verlenen Diensten:

a. de ingebruikgeving van de Software met zijn functionaliteiten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen:

- het inzien van metadata; cijfers, statistieken en andere gegevens over prevalenties, verwijzingen en controles;

- het im- en exporteren van data vanuit c.q. naar het eigen ICT-systeem van de Wederpartij;

- teleconsultatie met oogartsen;

- het gebruik van oogzorgcontracten van zorgverzekeraars en Nictiz-lijsten van de Optometristen Vereniging Nederland

(OVN) voor optometrische diagnoses;

- het indienen van declaraties bij zorggroepen en zorgverzekeraars;

- de uitkering van vergoedingen van zorgverzekeraars en zorggroepen ten aanzien van het maken en beoordelen van

fundusfotoís en de teleconsultatie met oogartsen.

b. het (doen) verzorgen van Opleidingen, certificering en accreditatie;

c. de consultatie van een eigen zorgmanager.

5. Software: de ìOogheelkundige Module Optoconnectî dat in het kader van het Lidmaatschap aan het Lid in gebruik wordt gegeven en middels zijn gebruikersnaam en wachtwoord toegankelijk is.

6. Opleiding: elke Opleiding, cursus, (na)scholing of ander educatief programma dat door of namens Optoconnect in het kader van het Lidmaatschap wordt aangeboden en verzorgd.

7. Diensten: alle in het kader van het Lidmaatschap door of namens Optoconnect te verlenen diensten, waaronder ten minste begrepen de diensten die in Lid 4 onder a, b en c zijn opgesomd.

8. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals communicatie per e-mail.

9. Stichting Optonet: Stichting Optonet is de houder van de zorglicentie en is als medisch specialistisch bedrijf de declarant voor de aangesloten optometristen van Optoconnect bv.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Optoconnect en ieder tot stand gekomen Lidmaatschap.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de uitvoering van Diensten waarbij derden dienen te worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.

5. Vernietiging of nietigheid van ÈÈn of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN HET LIDMAATSCHAP

 

1. Elk aanbod van Optoconnect tot het aangaan van een Lidmaatschap is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld.

2. Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod, andersoortige publicatie of uiting van Optoconnect, binden haar niet.

3. Elk Lidmaatschap komt tot stand door ondertekening door de Wederpartij van de daartoe door Optoconnect verstrekte Schriftelijke overeenkomst, het zogenoemde ìLidmaatschapscontractî.

4. Na totstandkoming van het Lidmaatschap zal Optoconnect de Wederpartij een gebruikersnaam en wachtwoord verstrekken waarmee het Lid toegang verkrijgt tot de Software.

 

ARTIKEL 4. | ALGEMENE VERPLICHTINGEN DE WEDERPARTIJ

 

1. Indien en voor zover dit voor een behoorlijke opzet en uitvoering van de Diensten nodig is, is de Wederpartij gehouden om zo spoedig mogelijk als voor de uitvoering daarvan is vereist, alle informatie aan Optoconnect ter beschikking te stellen, op de door Optoconnect voorgeschreven wijze. Voorts dient de Wederpartij Optoconnect steeds alle voor de uitvoering van de Diensten vereiste medewerking te verlenen.

2. In geval Diensten worden verleend op locatie van de Wederpartij of op een andere door haar aangewezen locatie, zoals in geval van de eventuele training die ten aanzien van het gebruik van de Software bij aanvang van het Lidmaatschap wordt aangeboden, dient Optoconnect de Diensten uit te kunnen voeren in een daarvoor geschikte ruimte en dient zij kosteloos gebruik

te kunnen maken van alle op die locatie redelijkerwijs door haar gewenste voorzieningen, waaronder apparatuur, zoals

computers, alsmede een deugdelijke internetverbinding.

3. Voor gebruik van de Software en in het bijzonder voor een veilig dataverkeer tussen het Lid en huisartsen, is een

zorgmailaccount vereist. Deze dient de Wederpartij of het Lid te betrekken van ZorgMail (zorgmail.nl). De kosten daarvan zijn niet bij het Lidmaatschap inbegrepen en komen voor eigen rekening.

 

ARTIKEL 5. | KP-REGISTRATIE ALS VOORWAARDE VOOR AANMELDING LIDMAATSCHAP

 

Het Lid dient gedurende de looptijd van Lidmaatschap opgenomen te zijn in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Om KP-geregistreerd te zijn, dient het Lid aan vastgestelde eisen te voldoen op het gebied van na- en bijscholing en werkervaring. Optoconnect is gerechtigd het Lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beÎindigen in geval het Lid niet langer KP-geregistreerd is. De na- en bijscholing als hier bedoeld wordt in het kader van de Opleidingen door Optoconnect aangeboden.

 

ARTIKEL 6. | INHOUD VAN HET LIDMAATSCHAP

 

1. Een afgesloten Lidmaatschap geeft het Lid het recht om tegen betaling van het jaarlijkse lidmaatschapsgeld, gebruik te maken van de Diensten zoals zij uitdrukkelijk zijn overeengekomen en vastgelegd in het daartoe opgemaakte lidmaatschapscontract. Indien bij de kosten van het Lidmaatschap aanvullende Diensten zijn inbegrepen, is dit uitdrukkelijk in het Lidmaatschapscontract vermeld.

2. Bij het Lidmaatschap is helpdeskdienstverlening in verband met het gebruik van de Software, alsmede de beschikbaarstelling van een zogenoemde zorgmanager inbegrepen. Voor zover gedurende de looptijd van het Lidmaatschap door Optoconnect onbeperkt Diensten worden aangeboden, zoals in geval van helpdeskdienstverlening en de beschikbaarstelling van een zorgmanager, geldt ter zake een fair use-policy. Optoconnect is niet gehouden uitvoering aan dergelijke Diensten te geven indien en voor zover zulks, bijvoorbeeld gelet op de frequentie waarmee verzoeken of vragen worden ingediend dan wel de aard van verzoeken of vragen, redelijkerwijs niet van Optoconnect kan worden gevergd.

3. Onder Diensten wordt volgens de terminologie van deze algemene voorwaarden tevens begrepen de ingebruikgeving van de Software. Optoconnect verbindt zich slechts tot het in gebruik geven van de Software met de functionaliteiten zoals die feitelijk aanwezig zijn gedurende de looptijd van het Lidmaatschap. Ondergeschikte wijzigingen in functionaliteit van de Software, intredende gedurende de looptijd van het Lidmaatschap, kunnen niet als tekortkoming van Optoconnectworden aangemerkt en bieden geen recht op ontbinding van het Lidmaatschap, dan wel enige financiÎle compensatie. Als ondergeschikte wijzigingen worden aangemerkt wijzigingen die voor het Lid dan wel de Wederpartij redelijkerwijs niet bezwarend zijn en die geen aanleiding geven tot de veronderstelling dat de Wederpartij het Lidmaatschap niet zou zijn aangegaan indien de gewijzigde functionaliteit haar bij het aangaan van het Lidmaatschap bekend was.

4. Elk Lidmaatschap is persoonsgebonden. De rechten die Lid op basis van het Lidmaatschap toekomen, zijn niet overdraagbaar aan derden. Het is de Wederpartij alsmede het Lid niet toegestaan om anderen toegang te verschaffen tot de Software onder de gebruikersnaam en het wachtwoord van het Lid, althans geldt dat alle handelingen die op het account van het Lid worden verricht, het geregistreerde Lid worden toegerekend.

 

ARTIKEL 7. | DUUR EN OPZEGGING VAN HET LIDMAATSCHAP

 

1. Het Lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden, tenzij uitdrukkelijk een andere looptijd is overeengekomen.

2. Het Lidmaatschap wordt na verstrijken van de overeengekomen duur steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van 12 maanden, tenzij het Lidmaatschap conform het volgende Lid tijdig is opgezegd.

3. Het Lidmaatschap eindigt door opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, doch niet eerder dan dat de overeengekomen bepaalde looptijd is verstreken.

4. Opzegging van het Lidmaatschap dient Schriftelijk te geschieden. Indien geen tijdige opzegging plaatsvindt, eindigt het Lidmaatschap op de eerstvolgende mogelijke einddatum.

 

ARTIKEL 8. | GEVOLGEN EINDE LIDMAATSCHAP

 

Het recht van het Lid op gebruik van de Software, alsook de overige Diensten, eindigt van rechtswege door het eindigen van het Lidmaatschap. De in het kader van het Lidmaatschap door Optoconnect verstrekte inloggegevens voor toegang tot de Software, worden na eindigen van het Lidmaatschap geblokkeerd. Op Optoconnect rust na beÎindiging van het Lidmaatschap geen enkele bewaarplicht ten aanzien van gegevens die in het kader van het Lidmaatschap bestemd zijn om uitsluitend voor het Lid beschikbaar te zijn, en die al dan niet middels de Software door het Lid dan wel derden zijn ingevoerd of gegenereerd. Het is de verantwoordelijkheid van het Lid om zorg te dragen voor de opslag van deze gegevens voordat het Lidmaatschap eindigt. Indien de beÎindiging van het Lidmaatschap wordt geÔnitieerd door Optoconnect, zal Optoconnect de Wederpartij een redelijke termijn bieden waarbinnen het Lid tot de bedoelde opslag kan overgaan.

 

ARTIKEL 9. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 

1. De Wederpartij is voor het Lidmaatschap jaarlijks een vast tarief verschuldigd, zoals deze uitdrukkelijk is vermeld in het

lidmaatschapscontract. Alle Diensten die uitdrukkelijk in het lidmaatschapscontract zijn vermeld, zijn bij het jaarlijkse

abonnementstarief inbegrepen. Niet bij het abonnementstarief inbegrepen zijn de kosten:

- van producten van leveranties ten aanzien waarvan Optoconnect de administratieve afhandeling verzorgt, en;

- een zorgmail abonnement. Deze dient de wederpartij zelf , voor eigen rekening, af te sluiten.

2. Alle door Optoconnect vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3. Optoconnect is gerechtigd de lidmaatschapsgelden jaarlijks te wijzigen. Optoconnect doet van een prijsverhoging ten minste drie maanden vÛÛr verstrijken van de looptijd van het Lidmaatschap, Schriftelijk mededeling aan de Wederpartij zodat de Wederpartij nog gedurende ten minste een maand in de gelegenheid is om te beslissen of zij het Lidmaatschap al dan niet wenst op te zeggen.

4. Betalingen dienen te geschieden op de uitdrukkelijk overeengekomen wijze, middels overboeking of machtiging, dan wel een andere daartoe door Optoconnect aangewezen wijze.

5. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, dienen betalingen middels overboeking te geschieden binnen 30 dagen na

factuurdatum, op de overigens op de factuur door Optoconnect voorgeschreven wijze.

6. Betaling van het Lidmaatschap geschiedt per jaar en dient bij aanvang van het Lidmaatschap te geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor bedragen die aan Optoconnect zijn verschuldigd en die niet bij het Lidmaatschap zijn inbegrepen, is Optoconnect gerechtigd vooruitbetaling te verlangen. Optoconnect is niet eerder gehouden uitvoering aanverbintenissen te geven dan nadat de ter zake verschuldigde vooruitbetaling volledig door Optoconnect is ontvangen.

7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Wederpartij, zijn alle vorderingen van Optoconnectonmiddellijk opeisbaar.

8. Het is de Wederpartij niet toegestaan haar eventuele vorderingen op Optoconnect te verrekenen met hetgeen Optoconnect van de Wederpartij te vorderen heeft.

9. Indien de Wederpartij enige betalingsverplichting niet tijdig nakomt, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag waarop het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.

10. Indien de Wederpartij ten aanzien van enige betaling aan Optoconnect in verzuim is, is Optoconnect gerechtigd deze betaling te verrekenen met de eventuele bedragen die de Wederpartij nog van Optoconnect te vorderen heeft.

11. Alle redelijke kosten gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij aan Optoconnect verschuldigde bedragen, waaronder mede begrepen (buiten)gerechtelijke en executiekosten, komen voor rekening van de Wederpartij.

12. De verrichtingen van de optometrist worden bij de zorgverzekeraars gedeclareerd, tenzij anders wordt aangegeven. De uitbetaling zal geschieden op een door het lid aangegeven banknummer.De tarieven van zorgverzekeraars kunnen wijzigen, waardoor de vergoeding mee zal wijzigen.

 

ARTIKEL 10. | GEBRUIKSVOORWAARDEN SOFTWARE

 

1. Gedurende de looptijd van het Lidmaatschap biedt Optoconnect het Lid een beperkt, niet- exclusief, niet- overdraagbaar en niet-sub-licenseerbaar gebruiksrecht ten aanzien van de Software, doch uitsluitend voor zover dit gebruiksrecht conform het bepaalde in de onderhavige voorwaarden aan het Lid toekomt.

2. Gebruik van de Software is uitsluitend toegestaan overeenkomstig de doeleinden waarvoor de Software is ontwikkeld en bestemd.

3. De middels of in verband met de Software te verwerken persoonsgegevens van cliÎnten worden gedeeld met derden voor zover dit gelet op de door het Lid beoogde verwerking nodig en in verband met de functionaliteiten van de Software mogelijk is. De Wederpartij staat ervoor in dat het middels de Software verwerken van persoonsgegevens door het Lid geen inbreuk maakt op de privacyrechten van derden, zoals cliÎnten (hierna: ëbetrokkeneí). Voor zover deze verwerking niet noodzakelijkerwijs geschiedt voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een (behandel)overeenkomst, staat de Wederpartij ervoor in dat het Lid de betrokkene voor de verwerking van zijn persoonsgegevens zijn ondubbelzinnige toestemming verleent. De Wederpartij vrijwaart Optoconnect van alle aanspraken van derden ter zake, met dien verstande dat Optoconnect dan wel haar licentiegever passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer zal leggen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

4. Omdat het Lid persoonsgegevens in de Software invoert, vallen zowel de Wederpartij als Optoconnect onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), waarbij volgens de terminologie van die wet de Wederpartij de 'verantwoordelijke' is en Optoconnect de 'bewerker'. Optoconnect en de Wederpartij sluiten hiervoor op verzoek van de Wederpartij een bewerkersovereenkomst.

5. De Wederpartij staat ervoor in dat het Lid zijn inloggegevens voor toegang tot de Software geheimhoudt. Optoconnect dient op de hoogte te worden gesteld als het vermoeden bestaat dat de inloggegevens van het Lid voor toegang tot de Software, ter kennis zijn gekomen van onbevoegde derden.

6. Het is verboden pogingen te ondernemen om de in verband met de Software gebruikte programmatuur te decompileren of na te maken, deze op enige andere wijze te manipuleren of Software te ontwikkelen die een inbreuk maakt op de door Optoconnect gebruikte Software.

7. Het is verboden de Software te gebruiken voor onrechtmatige handelingen, voor handelingen die in strijd zijn met de algemeen geldende normen en voor het plegen van strafbare feiten. Hieronder wordt o.a. begrepen het inbreuk maken op enige (intellectuele) eigendomsrechten van Optoconnect of derden, het uploaden van geheime of vertrouwelijke informatie en onrechtmatige inbreuken op de systemen waarvan de dienstverlening van Optoconnect afhankelijk is, waaronder begrepen het verspreiden van virussen, wormen et cetera.

8. Voor de werking van de Software is Optoconnect mede afhankelijk van haar licentiegevers. Optoconnect kan geen verantwoordelijkheid dragen voor het functioneren van de door derden gebruikte programmatuur, telecommunicatienetwerken of voor de door derden anderszins aangeboden dienstverlening.

9. Optoconnect dan wel haar licentiegevers zijn te allen tijde bevoegd de Software tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit naar hun oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud van de Software. De Wederpartij kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade als gevolg van tijdelijke toegankelijkheidsbeperkingen ten aanzien van de Software. Niet-dringende onderhoudswerkzaamheden zullen zoveel mogelijk uitgevoerd worden op tijdstippen waarop het Lid daarvan de minste hinder zal ondervinden. Optoconnect kan hieromtrent echter nimmer enige garantie bieden.

10. Het Lid bepaalt mede welke informatie met behulp van de Software wordt opgeslagen en uitgewisseld. Het Lid is er dan ook verantwoordelijk voor en de Wederpartij staat ervoor in dat die informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Optoconnect aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Software opgeslagen of uitgewisselde informatie. De Wederpartij vrijwaart Optoconnect van alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door het Lid met behulp van de Software opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is.

11. Mocht Optoconnect kennis hebben van dan wel tot het besef komen dat informatie die het Lid met behulp van de Software heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan zal Optoconnect direct handelen om die informatie te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. In geen geval zal Optoconnect aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen van het Lid.

12. Indien naar het oordeel van Optoconnect dan wel haar licentiegevers een gevaar ontstaat voor het functioneren van de Software dan wel computersystemen of het netwerk van Optoconnect of derden, is Optoconnect gerechtigd alle maatregelen te (doen) nemen die redelijkerwijs nodig worden geacht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Teleconsultatie, gebruik oogzorgcontracten en Nictiz-lijsten, het indienen van declaraties en andere administratieve afhandelingen.

13. Voor een teleconsultatie met oogartsen dient de betreffende en door het Lid te benaderen oogarts bij Optoconnect te worden aangemeld, op de daartoe door Optoconnect aangewezen wijze. De betreffende oogarts dient in het bezit te zijn van een geldige BIG registratie. Optoconnect behoudt zich het recht voor te onderzoeken of de oogarts aan deze voorwaarde voldoet alvorens de oogarts bij Optoconnect voor teleconsultatie wordt aangemeld.

14. Oogzorgcontracten van zorgverzekeraars en OVNís Nictiz-lijsten voor optometrische diagnoses worden middels de Software aan het Lid beschikbaar gesteld. Het Lid is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juiste interpretatie van deze documenten. Optoconnect aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

15. Optoconnect is nimmer partij bij oogzorgcontracten die door stichting OptoNet beschikbaar worden gesteld en door het Lid worden gebruikt. Bij de uitvoering van deze contracten kan Optoconnect dan ook nimmer worden betrokken. Optoconnect kan tevens niet worden betrokken bij geschillen aangaande de uitvoering van deze contracten.

16. Het indienen van declaraties en de administratieve afhandeling ten aanzien van productleveranties middels de Software geschiedt op de daartoe voorgeschreven wijze. Het Lid is er verantwoordelijk voor om alle in verband met de behandeling van zijn verzoek te verstrekken gegevens juist en volledig op te geven. Optoconnect is niet eerder gehouden uitvoering aan de behandeling van zodanig verzoek te (doen) gegeven dan nadat de daarvoor vereiste gegevens juist en volledig middels de Software zijn verstrekt.

 

ARTIKEL 11. | UITKERING DECLARATIES

 

Middels de Software ingediende declaraties bij zorgverzekeraars en zorggroepen komen na uitkering door de zorgverzekeraar of zorggroep toe aan de Wederpartij door overboeking daarvan op het door de Wederpartij daartoe opgegeven IBAN-nummer. De uitkering wordt uitbetaald door optoconnect, minus een kostenaandeel.

Uitkering van vergoedingen door Optoconnect geschiedt, onverminderd het bepaalde in artikel 9.10 en onverminderd het bepaalde in het volgende artikel, binnen vijf werkdagen nadat de betreffende vergoeding door de zorggroep of zorgverzekeraar aan Optoconnect is uitgekeerd, althans door Optoconnect is ontvangen. Optoconnect is nimmer aansprakelijk voor transacties als bedoeld in dit artikel die onjuist zijn uitgevoerd, of niet kunnen worden uitgevoerd, als gevolg van door de Wederpartij of het Lid verstrekte onjuiste gegevens, zoals bijvoorbeeld foutieve BSN nummers, verzekeringsnummers van patienten of foutieve IBAN banknummers.

 

ARTIKEL 12. | TERMIJNEN

 

1. Alle door Optoconnect vermelde uitvoeringstermijnen waartoe zij zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, betreffen te allen tijde indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Optoconnect treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij Optoconnect Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de verbintenis alsnog kan worden nagekomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

2. Uitvoeringstermijnen als bedoeld in het vorige lid vangen niet eerder aan dan nadat Optoconnect alle voor de uitvoering benodigde gegevens heeft ontvangen.

 

ARTIKEL 13. | OPLEIDINGEN

 

1. Het Lid dient gedurende de looptijd van Lidmaatschap opgenomen te zijn in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Om KP-geregistreerd te zijn, dient het Lid aan vastgestelde eisen te voldoen op het gebied van na- en bijscholing en werkervaring. Optoconnect biedt daartoe de vereiste Opleidingen aan. Optoconnect faciliteert tevens de certificering en accreditatie.

2. Het aanbod van Optoconnect met betrekking tot deelname van Opleidingen, certificering en accreditatie geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbare plaatsen. Deelname geschiedt op de daartoe door Optoconnect aangewezen en tussen partijen overeengekomen locatie. Voor Opleidingen die niet met een toetsing afgesloten worden, bestaan eventueel mogelijkheden voor een online thuisstudie.

3. Opleidingen worden verzorgd door collega optometristen en oogartsen. Optoconnect draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten en tekortkomingen van de partijen die uitvoering aan de Opleidingen geven.

4. Om kennis en vaardigheden op niveau te houden wordt binnen Optoconnect ieder jaar geaccrediteerd op alle onderdelen van de oogheelkunde. Het Lid dient voldoende ADAP-studiepunten te behalen om in het KP-register te komen en te blijven.

5. De inhoud en daarmee de gehanteerde normen van de diverse Opleidingen, de inhoud van de examens en de verwijscriteria worden o.a. bepaald door oogartsen en andere productspecialisten. Deze docenten bepalen mede het kwaliteitsbeleid van Optoconnect. Wanneer het Lid deze scholing volgt en het examen haalt is de optometrist voor ÈÈn jaar gecertificeerd. Ieder jaar herhaalt de scholing zich en dient een nieuw examen door het Lid te worden afgelegd. Indien het Lid het jaarlijkse examen behaalt, houdt het Lid toegang tot de Software en het recht op gebruik van de overige Diensten op basis van het Lidmaatschap.

 

ARTIKEL 14. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 

1. Optoconnect is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Diensten op te schorten of het Lidmaatschap met directe ingang te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit het Lidmaatschap niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van het Lidmaatschap Optoconnect ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.

2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Optoconnect gerechtigd het Lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling(en) heeft gesteld.

3. Voorts is Optoconnect gerechtigd het Lidmaatschap te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van het Lidmaatschap onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd, bijvoorbeeld indien klachten van oogartsen, huisartsen of patiÎnten over dossieropbouw, dossierafhandeling en de werkwijze van het Lid daartoe aanleiding geven.

4. Tenzij dit haar niet kan worden toegerekend, komen alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van het Lidmaatschap door Optoconnect geleden schade voor rekening van de Wederpartij.

5. Nimmer wordt door de Wederpartij of het Lid aanspraak gemaakt op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Optoconnect op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.

6. Indien Optoconnect het Lidmaatschap op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar.

 

ARTIKEL 15. | INTELLECTUELE EIGENDOM EN GEBRUIKSRECHTEN

 

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de Software, waaronder mede begrepen databank- en auteursrechten, blijven onbeperkt bij Optoconnect dan wel haar licentiegever rusten, ook na beÎindiging van het Lidmaatschap.

2. Het Lid verkrijgt uitsluitend het niet-exclusieve, niet- overdraagbare en niet- sub-licenseerbare gebruiksrecht van de Software en wel voor zover gebruik daarvan direct samenhangt met de aard en strekking van de Lidmaatschap. Het is niet toegestaan de Software te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het, gelet op de aard en strekking van het Lidmaatschap, aan het Lid beschikbaar is gesteld, wat als oneigenlijk gebruik wordt aangemerkt. Oneigenlijk gebruik van de Software biedt Optoconnectrecht op onmiddellijke ongedaanmaking daarvan en verplicht de Wederpartij de schade te vergoeden die Optoconnect in verband met het oneigenlijke gebruik direct of indirect zal lijden.

 

ARTIKEL 16. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 

1. Voor zover de Wederpartij niet tevens als Lid kan worden aangemerkt, is de Wederpartij jegens Optoconnect aansprakelijk voor de schending van de verplichtingen door het Lid, welke verplichtingen, onder meer ten aanzien van het gebruik van de Software, uit de onderhavige algemene voorwaarden voortvloeien. De Wederpartij staat er, onverminderd haar aansprakelijkheid, jegens Optoconnect voor in dat zodanig Lid bekend is met de gebruiksbeperkingen en -voorschriften ten aanzien van de Software.

2. Optoconnect en stichting Optonet zijn, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid harerzijds nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies, beschadiging of verwisseling van data, met dien verstande dat Optoconnect en stichting optonet zich conformeren aan de Wet bescherming persoonsgegevens en Wet Meldplicht Datalekken. In geval de Wederpartij als gevolg van een aan Optoconnect of stichting optonet toerekenbare tekortkoming inzake de Wet bescherming persoonsgegevens of Wet Meldplicht Datalekken, schade lijdt, vrijwaren Optoconnect en stichting Optonet de Wederpartij ter zake van alle aanspraken. De Wederpartij is zelfstandig verantwoordelijk voor haar eigen verplichtingen die uit de bedoelde wetgeving voortvloeien en vrijwaart Optoconnect en stichting optonet van aanspraken van derden ter zake.

3. Optoconnect en stichting optonet zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden voor toegang tot de Software.

4. Stichting optonet en Optoconnect bv hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juistheid van middels de Software opgeslagen data door het Lid dan wel derden. De optometrist is zelf aansprakelijk voor zijn conclusies en/ of diagnoses.

5. Stichting optonet en Optoconnect bv dragen geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van door de Wederpartij of het Lid verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. De optometrist is zelf aansprakelijk voor zijn conclusies en/ of diagnoses.

6. Het Lid is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste interpretatie van de middels de Software hem ter beschikking gekomen gegevens. Optoconnect en stichting optonet aanvaarden ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

7. Fouten (bugs) in de Software kunnen te allen tijde intreden en worden voor zover mogelijk zo spoedig mogelijk nadat Optoconnect zulks ter kennis is gekomen, verholpen. Voor de aanwezigheid van bugs in de Software kunnen Optoconnect of stichting optonet redelijkerwijs geen aansprakelijkheid dragen, welke aansprakelijkheid dan ook van de hand wordt gewezen.

8. Optoconnect zowel als stichting Optonet zijn nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Optoconnect of stichting Optonet bestaat, komt, onverminderd het bepaalde in lid 9, uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Optoconnect aan de overeenkomst te laten

beantwoorden, voor zover deze aan Optoconnect toegerekend kunnen worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wordt aangetoond dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in de onderhavige voorwaarden.

9. Voor zover er, ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, enige aansprakelijkheid op Optoconnect of stichting optonet rust,

zijn deze aansprakelijkheid per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door de Wederpartij aan Optoconnect en stichting optonet betaalde vergoedingen waaruit de aansprakelijkheid van Optoconnect en stichting optonet zijn voortgevloeid, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Optoconnect of stichting optonet nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval op basis van de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Optoconnect en stichting optonet daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Optoconnect en stichting optonet dat krachtens die verzekering toepassing vindt.

10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Optoconnect en stichting optonet, ÈÈn jaar.

11. Elke aansprakelijkheid van Optoconnect en stichting optonet voor schade waarvoor zij ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn, vervalt indien daarvan niet binnen een maand na de ontdekking, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken van de schade, door de Wederpartij Schriftelijk mededeling is gedaan aan Optoconnect en stichting optonet.

12. Ten aanzien van herstelbare schade dient de Wederpartij Optoconnect en stichting optonet in de gelegenheid te stellen deze schade te herstellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Optoconnect en stichting optonet ter zake vervalt.

13. Indien en voor zover het Lid dan wel de Wederpartij inbreuk maakt op het bepaalde in deze algemene voorwaarden of enig wettelijk voorschrift, vrijwaart de Wederpartij Optoconnect en stichting optonet van alle hieruit voortvloeiende schades en aanspraken van derden. Indien Optoconnect en stichting optonet uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Optoconnect en stichting optonet zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan Optoconnect en stichting optonet, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Optoconnect, stichting optonet en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN

 

1. Optoconnect dient steeds onverwijld per e-mail op de hoogte te worden gebracht van enige wijziging in naam, e-mailadres en andere gegevens die voor de uitvoering van de Diensten door Optoconnect van belang zijn.

2. Op elke Lidmaatschap en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

3. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

4. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Optoconnect aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

 

 

 

Contactgegevens:

Stichting Optonet

Burgemeester Mallenslaan 15

5171 JK KAATSHEUVEL

NL21RABO0313535590

KVK 67100511

AGB 22220905

Lid worden? Mail naar mdehaas@optoconnect.nl

OOGVOORGEZONDHEID.COM

JD Webworks Copyright @ All Rights Reserved

www.jdwebworks.nl